សាកលវិទ្យាល័យយភូមិន្ទកសិកម្ម

ROYAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

ពាក្យស្នើសុំរបស់និស្សិត

Student Application

I. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន/Personal Details

សូមភ្ជាប់ (upload) រូបថតកាត scan ជាម្រង់រូបភាព ( ដែលមានទម្រង់ JPEG 1200 x 900 pixels) និងមានទំហំតូចជាង 500 kb

Upload recent digital color passport photo in JPEG format of 1200 X 900 pixels and less than 500 kb size.

II. ព័ត៌មានគ្រួសាររ/Family Details

1. ឪពុក/Father

2. ម្ដាយ/Mother

3. អាស័យដ្ឋានអចិន្រ្តៃយ៍/Permanent Address (Parent or gaurdian)

4. អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន/Current Address

5. លេខទំនាក់ទំនងក្នុងករណីចាំបាច់/Emergency Contact

III. ប្រវត្តិការសិក្សា/Education Background

1. វិទ្យាល័យ/High School

2. អនុវិទ្យាល័យ/Secondary School

3. ឯកសារភ្ជាប់/Attachments

4. ជម្រើសមហាវិទ្យាល័យ/RUA Faculty Preference